បណ្តាញសង្គ្រោះបន្ទាន់

ល.រឈ្មោះលេខទូស័ព្ទ
ផ្នែកពន្នត់អគ្គីភ័យ ទួលស្លែង០២៣ ៧២៣ ៥៥៥ / ០១២ ៧៨៦ ៦៩៣
ហៅពីទូស័ព្ទអចល័ត (ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យ)០១២ ៩៩៩ ៩៩៩
ហៅពីទូស័ព្ទអចល័ត (ប៉ូលីស)១១៧
S.O.S ប៉ូលីស០១២ ៩៩៩ ៩៩៩
ប៉ូលីស ចរាចរណ៏០១២ ៨៩៦ ៦២៨
ប៉ូលីស ទេសចរណ៏០៩៧ ៧៧៨ ០០០២
រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់១១៩
ហៅពីទូស័ព្ទអចល័ត (មន្ទីរពេទ្យ)០២៣ ៧២៣ ៨៤០
រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត០២៣ ៤២៦ ៩៤៨ / ០២៣ ៧២៤ ៨៩១ / ០១២ ៩១២ ៩៤៧ / ០១៦ ៥៨៥ ១០៨ / ០៩២ ៨៥៨ ៤៣៤
១0រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ មន្ទីរពេទ្យ រុស្សី០២៣ ២១៧ ៧៦៤
១១រថគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ០១៦ ៩០៩ ៧៧៤
១២មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ឈាម០២៣ ២១៥ ៩៤៩
១៣ភ្នាក់ងារផ្កត់ផ្កង់ទឹក០២៣ ៧២៤ ០៤៦
១៤អគ្គីសនីកម្ពុជា០២៣ ៧២៣ ៨៧១