ធនាគារ

ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា
ធនាគារ កម្ពុជាអាសុី
ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ
ធនាគារ វឌ្ឍនៈ
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាសុី ចំកាត់
ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ
សមាគម ធនាគារនៅកម្ពុជា
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
មា៉រ៉ូហា៉ន់ ធនាគារជប៉ុន ភីអិលសុី
ធនាគារ សុីអាយអិមប៊ី ភីអិលសុី
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ធនាគារ អេអិុនហ្សិតរូយ៉ាល់
ធនាគារ អេសុីលីដា ភីអិលសុី
ធនាគារ ចិន
ធនគារ អាយ សីុ ប៊ី សីុ
ធនាគារ វិនិយោគ និង អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា ភីអិលសុី
ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលសុី
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
ធនាគារ ពាណិជ្ជទីមួយ
ធនាគារ កាថេ យូៃណធីត
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលសីុ
អីុអន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា)
ធនាគារ សាខមបែ៊ង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
ធនាគារ ហុងលីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា អ.ក
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ
First Finance Plc
MayBank Plc.