រូបភាពក្រៅឆាកមួយចំនួនរបស់រឿង នគរទាំងបី “3 Kingdoms”

16
Cambodia Website Design

រឿងនគរទាំងបី គឺជាប្រវត្ដិសាស្រ្ដរបស់ប្រទេសចិនមួយដ៏ល្បី ដែលផ្ទៃរឿងទាំងមូលនិយាយអំពីតម្រាសង្រ្គាម និងយុទ្ធសាស្រ្ដផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ ខេមបូភេគ ចង់បង្ហាញអំពីរូបភាពមួយចំនួនរបស់តួអង្គល្បីៗ ដែលពួកគេមានសកម្មភាពខុសៗគ្នាពេលកំពុងថតខ្សែរឿង៊​។ ដូចជា ឆាវ ឆាវ ជក់បារី, លីវ ប៉ី ជក់បារី,…….។

Comments

comments

You might also like More from author