បទវិភាគ៖តើស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមានិងស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចមានដំណើរដូចគ្នាដែរឬទេ?

3
Cambodia Website Design

បទវិភាគ៖តើស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមានិងស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចមានដំណើរដូចគ្នាដែរឬទេ? ហើយថាតើលោកស្រីអង់សាន ស៊ូជីនឹងទទួលបានជ័យជំនះមែនឬក៏យ៉ាងណា?
ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ២០១៥ក្នុងកម្មវិធី “កម្ពុជាល្ងាចនេះ

Comments

comments

You might also like More from author