ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផលិតវីដេអូអប់រំខ្លី១ ដែលមានរយៈពេល ២ នាទី ដើម្បីផ្ញើសារអប់រំទៅកាន់មហាជនឲ្យស្រឡាញ់រូបិយវត្ថុជាតិ

11
Cambodia Website Design

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផលិតវីដេអូអប់រំខ្លី១ ដែលមានរយៈពេល ២ នាទី ដើម្បីផ្ញើសារអប់រំទៅកាន់មហាជនឲ្យស្រឡាញ់រូបិយវត្ថុជាតិ។

វីដេអូអប់រំដែលមានចំណងជើងថា “ខ្ញុំស្រលាញ់ លុយរៀល! យល់ដឹងអំពីការចាយវាយលុយរបស់ជាតិ” គឺផលិតឡើងកាលពីឆ្នាំ ២០១០-២០១១ ដែលមានរយៈពេល ៤០ នាទី ដែលបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និង ការលើកតម្លៃរូបិយវត្ថុជាតិ ប៉ុន្តែ ថ្មីៗនេះបានកាត់នៅសល់ត្រឹមតែ ២ នាទី ដើម្បីឲ្យខ្លីងាយនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណៈជនយល់ពីតម្លៃប្រាក់រៀល។

សូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រាក់រៀលយើង

Cambodia Website Design

ប្រភព៖ Facebook

Comments

comments

You might also like More from author