ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាស នៃការប្រកួតបាល់ទាត់នៅកម្ពុជា Aerial view of Cambodia Football Match from drone

ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាស នៃការប្រកួតបាល់ទាត់នៅកម្ពុជា
Aerial view of Cambodia football match between
Cambodia Vs Timor Leste and Cambodia Vs Chinese Taipei

ផលិតដោយ លោក ម៉េង គីមឡុង, Produce by Kimlong Meng
Film with DJI Inspire 1 Pro and DJI Phantom 3 Professional

@All Right Reserved www.kimlongmeng.com

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ