បទសម្ភាសន៍របស់ លោក ម៉េង គីមឡុង អំពីប្រជាប្រិយភាពនៃការថតដោយ Drone ជាមួយ Voice Of America

បទសម្ភាសន៍របស់ លោក Kimlong Meng អំពីប្រជាប្រិយភាពនៃការថតដោយ Drone ជាមួយ Voice Of America

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ