វីឌីអូនៃការប្រកួតបាល់ទាត់រវាង កម្ពូជា ជាមួយ ចិនតៃបិុ

វីឌីអូនៃការប្រកួតបាល់ទាត់រវាង កម្ពូជា ជាមួយ ចិនតៃបិុ ហើយកម្ពុជាលត់តៃបិុ ២ – ០ នេះជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ