ស្ដាប់ចម្រៀងសង្គមចាស់មើល៖ លោក កែវ សារ៉ាត់

ស្ដាប់សង្គមចាស់ដើម្បីកែអារម្មណ៍ពេលទំនេរ។ លោក កែវ សារ៉ាត់ ជាអ្នកចម្រៀងជើងចាស់ម្នាក់ដែលបានបន្សល់ទុកនៅបទចម្រៀងជាច្រើន។

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ