ត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីទឹកសាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់ ហើយមានប្រភេទត្រីជាច្រើ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទត្រីតឹកសាបមួយចំនួននៅកម្ពុជា៖

This slideshow requires JavaScript.

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ