គន្លឹះសរសេរកិច្ចការងាររដ្ឋបាល

0 0
Cambodia Website Design

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រូរមួយនេះនឹងជួយដល់អស់លោកអ្នកក្នុងការសរសេរកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ ទោះបីវាមានមិនច្រើនតែវាក៏អាចជួយលោកអ្នកបានមួយចំណែកណាមួយដែរ ។

ទាញយកឯកសារទាំងស្រុង៖ គន្លឹះសរសេរកិច្ចការងាររដ្ឋបាល

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/7khmer/

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.