កំពូលម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានជាងគេទាំង១០នៅលើពិភពលោក

3
Cambodia Website Design

តើលោកអិនកដឹងទេថាមានម្ចាស់ក្សត្រីនៃរាជាណាចក្រណាខ្លះដែលមានទ្រព្យសម្បត្ដិមហាសាល? ដូច្នេះថ្ងៃនេះពិតជាបានស្គាល់ជាមួយ ទំព័រពត៌មានកម្ពុជា

១/. ម្ចាស់ក្សត្រី Sirivannavari នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $៣៥ កោដ្ឋ ($35 billion)

Sirivannavari of Thailand

២/. ម្ចាស់ក្សត្រី Charlene នៃព្រះរាជាណាចក្រមូណាកូ Monaco

Cambodia Website Design

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $១៥០ លាន

Princess Charlene Of Monaco

 

៣/. ម្ចាស់ក្សត្រី Stephanie នៃព្រះរាជាណាចក្រមូណាកូ Monaco

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $១០០ លាន

Princess Stephanie Of Monaco

៤/. ម្ចាស់ក្សត្រី Caroline នៃព្រះរាជាណាចក្រ Hanover

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $៧៥ លាន

Princess Caroline Of Hanover

៥/. ម្ចាស់ក្សត្រី Anne នៃចក្រភពអង់គ្លេស

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $៣០ លាន

Princess Anne

៦/. ម្ចាស់ក្សត្រី Zara Phillips នៃប្រទេសអង់គ្លេស

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $២០ លាន

Zara Phillips

៧/. ម្ចាស់ក្សត្រី Victoria នៃប្រទេស Sweden

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $ ១០ លាន

Princess Victoria of Sweden

៨/. ម្ចាស់ក្សត្រី Madeleine នៃប្រទេស Sweden

ទ្រព្យសម្បត្តិ: $១០ លាន

Princess Madeleine of Sweden

៩. ម្ចាស់ក្សត្រី Beatrice នៃប្រទេស York

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $៥ លាន

Princess Beatrice Of York

 

១០/. ម្ចាស់ក្សត្រី Eugenie នៃប្រទេស York

ទ្រព្យសម្បត្ដិ: $៥ លាន

Princess Eugenie Of York

ប្រភព៖ http://justrichest.com/top-10-richest-princesses-in-the-world/

Comments

comments

You might also like More from author