លោកតា ពុត សឿន បានក្លាយជាពុកធម៌ សម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

លោកតា ពុត សឿន បានទទួលការសណ្ណោសប្រណីពីសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ