ស្ដាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីជជែកគ្នាបន្ដិចមើល (ជុំទីពីរ)

នេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទីពីររបស់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់ ស.រ.អ Hillary Clinton & Donald Trump

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ