រូបភាពដ៏កម្រមុនថ្ងៃលោក លន់ នល់ ចាកចេញពីទឹកដីកម្ពុជា ១៩៧៥

0 1

រឿងរ៉ាវមួយដែលបំភ្លេចមិនបាន ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ដ៏សែនឈឺចាប់ និងក្រៀមក្រំបំផុត។

Comments
Loading...