ទិដ្ឋភាពអនុស្សាវរីយ៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ (ឆ្នាំ១៩៧៣)

0 0

ប្រភពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters
អមដោយបទចម្រៀងថតចេញពីរ៉ូឡូដោយក្រុមព្រះសុរិយា

Comments
Loading...