រឿងខ្យងស័ង្ខ (១៩៦៥) មានបច្ចេកទេសសិល្ប៍សាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យ!

0 1

កាលទសវត្ស៦០និង៧០ ពុំទាន់មានបច្ចេកទេសទំនើបឡើយ គ្មានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ បច្ចេកទេសកើតឡើងដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដោយភាពពិតៗតែម្តង។

Comments
Loading...