តារាភាពយន្តរៀមច្បង១៨រូប នៅមានជីវិតដល់សព្វថ្ងៃ

0 1

នេះជាកម្រងវីដេអូពិសេសមួយដែលវីរៈ វ៉ារ៉ានី ជូនជាពិសេសនៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីបង្ហាញអោយដឹងថា តារាភាពយន្តរៀមច្បងណាខ្លះដែលនៅមានជីវិតដល់សព្វថ្ងៃ ហើយរស់នៅទីណា។

Comments
Loading...