ប្រវត្តិ ខុ​ង​ជឺ – Confucius​ បរមគ្រូ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​បំផុត​របស់​ចិន

0 45

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...