ប្រវត្តិបុរសខ្លាំងរបស់ចិន ស៊ី ជីនពីង – Xi Jin Ping

0 0

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។

ឯកសារយោង៖ https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1037032.html
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...