ប្រវត្តិ​អ្នកតា​ឃ្លាំងមឿង​បូជាជីវិត​ទៅ​កេណ្ឌ​ទ័ព​ខ្មោច​កម្ចាត់​សត្រូវ

0 4

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
ឯកសារយោង៖ http://mohanokor-news.com/article/774?fbclid=IwAR3QTywUXUgMMHkPvLpfADqUTUi_A-ZteWI2giPxVdc2_dWqPEOXw6cD2y4
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...