គោលការណ៍ទាំង ៤ របស់ហូ ជីមិញ ដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាម និងលេបប្រទេសជិតខាង

0 1

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!
ឯកសារយោង៖ http://www.khmer-readers.com/history/2033/?fbclid=IwAR1iSxpcEqt4hyyw_HLlNKDWzhamf80C3FMkhvrII0Yqexu_xqJKrJsmcag

Thanks,

Comments
Loading...