ទីក្រុងបុរាណអស្ចារ្យបំផុតទាំង ១០ នៅជុំវិញពិភពលោក

0 4

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!
ប្រភព៖ https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology-ancient-places/ten-amazing-cities-ancient-world-002094
ប្រភព៖ https://www.khmerload.com/news/32802

Thanks,

Comments
Loading...