មីមួយចាន ធ្វើឱ្យជីវិតលោក ស៊ីជីនពីង ផ្លាស់ប្តូរនឹកស្មានមិនដល់

0 0

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
ឯកសារយោង៖ https://www.kalib9.com/?p=32831&fbclid=IwAR2qi9ejhnKlVioBjMhr6at_TeAZTEoBDZWY52gUj4TsUArms5qz4GGLj4M
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...