ប្រវត្តិ ស្តេចពាល (សេនក្ករាជ)

0 3

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
ប្រភព៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ដោយរស់ ចន្ត្រាបុត្រ
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...