តើអង្គរគឺអ្វី ហើយហេតុអ្វីស្តេចខ្មែរសម័យមហានគរសាងសង់អង្គរ?

0 6

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
ប្រភព៖ https://www.dap-news.com/national/2020/01/07/22598/
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...