វិស័យសុខាភិបាល និងសង្គមកិច្ចសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧

0 0

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
ប្រភព៖
https://www.khmerload.com/news/52406
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...