ប្រវត្តិ វត្តដំរីស ដែលមានអាយុកាល ១១៦ឆ្នាំ នៅក្រុងបាត់ដំបង

0 2

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។

ប្រភព៖ https://spktliv.com/archives/10706?fbclid=IwAR2JBThK9nyUPKNbn7sJ_S1bBUwxheeVgNlAGXLk2Cd5JGAohN8_lhRBk_I
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...