បដិវត្តន៍ពុទ្ធសាសនានៅសតវត្សរ៍ទី១៤ ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

0 5

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។

ប្រភព៖ សៀវភៅ សុបិន និងការពិត ភាគ២ របស់លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ទំព័រ ៦៦-៦៧
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...