ប្រវត្តិ និងការសម្លាប់ខ្លួនរបស់មេខ្មែរក្រហមបូព៌ា សោ ភឹម

0 4

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
ប្រភព៖ http://www.truthcambodia.com/?page=api_location_detail&menu1=727&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=1492&lg=en
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...