កុមារភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់ ប៉ា​ស្កាល់ – Blaise Pascal គណិត​វិទូ​ដ៏​មហិមា​

0 4

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។

​ស្រង់​ពី​សៀវភៅ​ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...