ប្រវត្តិ កាល់ ម៉ា​ក្ស – Karl Marx កំពូល​អ្នក​បដិវត្ត​វណ្ណៈ​នៅ​អឺរ៉ុប

0 2

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...