ប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញ ហ្សូហាន កេប៊្លែ – Johannes Kepler

0 3

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ កម្រងជីវិតអ្នកប្រាជ្ញ
និង https://khmerdeng.com/johannes-kepler/
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...