បទដ៏កម្រ ដឹងចិត្តអូនរឺទេ ច្រៀងដោយរាជិនីសំឡេងមាស រស់ សេរីសុទ្ធា

0 6

បទ ដឹងចិត្តអូនរឺទេ ច្រៀងដោយរាជិនីសំឡេងមាស រស់ សេរីសុទ្ធា
សូមអរគុណលោក លឹម នាង ដែលបានផ្តល់បទនេះមកកាន់ក្រុមព្រះសុរិយា!

Comments
Loading...