យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥

0 42
  • Version
  • Download 14
  • File Size 20.24 MB
  • File Count 1
  • Create Date April 29, 2020
  • Last Updated April 29, 2020
FileAction
យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ.pdfDownload 

<<យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥>> គឺជាសមាសភាគដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរបស់ <<យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥>> ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្រ្តីពេញអង្គកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ កន្លងទៅ។ យុទ្ធសាស្រ្ដនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការនេះ បានដើរតួរនាទីជាយុទ្ធសាស្រ្ដស្នូលនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារៈ ដោយបានកំណត់ទិសដៅច្បាស់លាស់នៃប្រព័ន្ធថវិការជាតិ
ដែលធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបែងចែក និងប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈ។

Comments
Loading...