សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

0 7
  • Version
  • Download 6
  • File Size 19.31 MB
  • File Count 3
  • Create Date April 29, 2020
  • Last Updated April 29, 2020
FileAction
ស្រុក_សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលស្រុក.pdfDownload 
ខណ្ឌ_សៀវភៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ.pdfDownload 
ក្រុង_សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង.pdfDownload 

សៀវភៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នេះត្រុវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាល និងបុគ្គលិក ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការបំពេញតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្ដិសិទ្ធភាព សំដៅបង្កើត ជំរុញ និងធ្វើអោយមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន៕

Comments
Loading...