កម្រងជីវិតអ្នកប្រាជ្ញ

$0.00

ជាសៀវភៅមួយនិយាយអំពីប្រវត្ដិ អ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញ ( ទស្សវិទូ អវកាសវិទូ គណិតវិទូ រូបវិទូ គីមីវិទូ ធម្មជាតិវិទូ…)

10 in stock

Description

យើងខ្ញុំបោះពុម្ភផ្សាយសៀវភៅនេះ ក្នុងគោលបំណងអោយមិត្ដអ្នកអានរៀនសូត្រពីគំរូប្រយិទ្ធ ពីគំរូធ្វើការងារ ពីគំរូរៀនសូត្រដ៏សកម្មក្លៀវក្លារបស់អ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញដែលក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់អ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែបាផ្សារភ្ជាប់នឹងបុព្វហេតុវិទ្យាសាស្រ្ដ និង ដើម្បីការរីកចំរើនរបស់មនុស្សជាតិ។

Comments
Loading...