សិក្សារឿងទុំទាវ

$0.00

រៀបរាងដោយ៖ គង់ សុខហេង
រឿងទុំទាសាវជារឿងមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនិយមអានយ៉ាងខ្លាំង។
រឿងនេះត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងរឿងដែលមានតម្លៃសំខាន់បំផុត។
កាលពីសង្គមចាស់គេបានឱ្យតម្លៃទៅលើរឿងនេះដែរ ដោយគេចាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី៣ និងថ្នាក់ទី១ចាស់។

10 in stock

Description

រៀបរាងដោយ៖ គង់ សុខហេង
រឿងទុំទាសាវជារឿងមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនិយមអានយ៉ាងខ្លាំង។
រឿងនេះត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងរឿងដែលមានតម្លៃសំខាន់បំផុត។
កាលពីសង្គមចាស់គេបានឱ្យតម្លៃទៅលើរឿងនេះដែរ ដោយគេចាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី៣ និងថ្នាក់ទី១ចាស់។

Comments
Loading...