សុបិន និង ការពិត ភាគ ០១ និង​ ០២

$1.00

រៀបរាបដោយ៖ វ៉ាន់ឌី កាអុន
បន្ទាប់ពី របប << សាធារណរដ្ឋខ្មែរ>> ត្រូវប្រទេសកុម្មុយនិស្ដ នៅក្នុងតំបន់ វាយរំលំ នៅថ្ងៃ ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្លាក់ទៅក្នុងវិនាសកម្មមួយដ៏ក្រោមក្រំ។

8 in stock

Description

រៀបរាបដោយ៖ វ៉ាន់ឌី កាអុន
បន្ទាប់ពី របប << សាធារណរដ្ឋខ្មែរ>> ត្រូវប្រទេសកុម្មុយនិស្ដ នៅក្នុងតំបន់ វាយរំលំ នៅថ្ងៃ ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ប្រទេសកម្ពុជា បានធ្លាក់ទៅក្នុងវិនាសកម្មមួយដ៏ក្រោមក្រំ។
នៅក្នុងប្រទេស របប ខ្មែរក្រហម ដឹកនាំដោយ ប៉ុល ពត ហើយដែលមានប្រទេសចិនកុម្មុយនិស្ដជាបង្អែក ប្រជាជនខ្មែរជាង ១លាននាក់ បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាព គួរអោយសង្វេគពន់ពេកក្រៃ។

Comments
Loading...