ហ៊ុន សែន ១០ឆ្នាំ នៃដំណើរការកម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩

$0.00

សៀវភៅស្តីពី ហ៊ុន សែន ១០ឆ្នាំ នៃដំណើរការកម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩

10 in stock

Description

សៀវភៅស្តីពី ហ៊ុន សែន ១០ឆ្នាំ នៃដំណើរការកម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩
ខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនេះ ក្នុងបំណងកត់ត្រាទុកនូវព្រឹត្ដិការណ៍ខ្លះ ដែលបានឆ្លងកាត់រយៈពេល ១០​ឆ្នាំកន្លងមក និងការប៉ាន់ស្មានខ្លះនៃការវិវត្ដន៍សភាពការណ៍ដែលអាចកើតមាននៅពេលខាងមុខ ព្រមទាំងគំនិតខ្លះសំរាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្នុងបញ្ហានយោបាយ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។

Comments
Loading...